Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Archív aktivít

Obedy „ZADARMO”- Dotované obedy

Učíme online

Dôležité oznámenia

Vážení rodičia,

chceme Vás informovať ohľadom platieb za služby poskytované v ŠKD. Žiadame Vás, aby ste nerušili zálohové, prípadne príkazové, platby za školský klub detí. Prípadné refundácie alebo iné zmeny ohľadom platieb včas poskytneme na našom webe.

Ďakujeme za pochopenie.


Prehľad základných informácií o prijímacom konaní

na stredné školy


Prijímacie skúšky na stredné školy pre deviatakov sa nekonajú – prijímať sa bude na základe študijných výsledkov podľa vzorca určeného MŠVVaŠ.


Stredné školy sú povinné do 7. mája 2020 zverejniť kritériá na prijímanie žiakov.


Rodič podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020 (pre štvorročné aj osemročné študijné odbory), teda aj DEVIATACI aj PIATACI.  Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.


Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.


Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.


Základná škola odošle prihlášky do 19. mája 2020 a stredná škola oznámi rozhodnutie do  29. mája 2020 a doručí ho rodičovi. My ich budeme odosielať poštou.


Rodič je povinný do 4. júna 2020 doručiť strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo sa nachádza na stránke ministerstva školstva) a nájdete ho po kliknutí na odkaz na konci oznamu.


Pre prípadné informácie kontaktujte triednych učiteľov alebo výchovnú poradkyňu Ing. Esteru Hrončekovú, PhD.Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/Na základe vyhlásenia vlády SR budú môcť žiaci základnej školy opäť využívať možnosť stravovania sa v školskej jedálni. Týka sa to žiakov 1.-5. ročníka.


Rodičia sú povinní prihlásiť dieťa na stravu do 27.5. 2020 telefonicky na tel. 0911 272 138, mailom na sjskultetyho@gmail.com, alebo pomocou prihlasovacich údajov na www.eskoly.sk. Deti nebudu mat stravu zahlasenu automaticky. Povinnosť odhlasovania zo stravy ostáva rovnako ako počas bežného vyučovania, t. j. deň vopred, alebo vo výnimočných prípadoch do 8:00hod.

Žiaci 6.-9. ročníka môžu využívať túto možnosť s nasledovnými podmienkami :

Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajná školská jedáleň, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.  

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania prísnych hygienických podmienok.

Ide napríklad o prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov a rešpektovania minimálneho kontaktu. Personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice.

Prosím preto rodičov, aby svoj záujem o stravu pre deti, ktoré nebudú navštevovať ZŠ potvrdili najneskôr do 27.5.2020 telefonicky na tel.č. 0911 272 138, alebo mailom sjskultetyho@gmail.com

Bližšie informácie Vám budeme pridávať na stránku školy a na našu FB stránku školskej jedálne.

Usmernenie k hodnoteniu žiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020

Podmienky stravovania od 1. júna 2020 - dodatok

Prevádzka školy od 1. júna 2020